ICEDEM 2019 | Dalian, China | September 14-15, 2019

  • Home
  • Committee 组委会

组委会

General Chairs
Prof. Guangqiang Li, Dalian Maritime University, China
Prof. Hongxia Zhao, Dalian Vocational & Technical College, China
Program Chairs
Prof. Dewu Xiao, Shandong Normal University, China
Prof. Zhong Chen, Fujian Normal University, China
Technical Program Committee
Prof. Guang Li, Baoshan University, China
Prof. Geng Huang, Donghua University, China
Prof. Fei Li, Chengdu University of Technology, China
Prof. Hsiung-Shen Jung, Aletheia University, Taiwan
Dr. Tan Chee-fai, Universitiy Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
Prof. Na Li,Liaoning Technology University, China
Dr. Jin Qian, Shandong Academy of Social Sciences, China
Associate Professor Huan Jiang, Liao Ning Polytechnic Vocational College, China
Prof. Xiuqin Teng, Qilu Normal University, China
Prof. Ghenadii Korotcenkov,Gwangju Institute of Science and Technology, Korea
Prof. Chao Jia, Tianjing University of Technology, China
Prof. Arturo Díaz Suárez, Faculty of Sport Sciences, University of Murcia, Spain
Prof. Li Zhang, Tonghua Normal University, China
Prof. Ling Ren, Anshan Normal College, China
Prof. Li Tang, Tianjin University of Finance and Economics, China
Dr. Feng Liang, Guilin Tourism University, China
Prof. Joseph Yu-shek CHENG,City University of Hong Kong, Hong Kong
Prof. Junwei Shi, Shandong Technology and Business University, China